Република България ще председателства Комитета на министрите (КМ) на Съвета на Европа (СЕ) от 10 ноември 2015 г. до май 2016 г.

Член на Съвета на Европа от 1992 г., Република България отдава първостепенно значение на основните ценности на организацията в областта на правата на човека, върховенството на закона и демокрацията, чиято защита и утвърждаване ще бъде главна стратегическа цел на нейното второ председателство на Комитета на министрите. Осъществяването на приоритетите на българското председателство ще бъде съобразено с развитията на основите политически процеси от интерес за демократичната сигурност в Европа каквито са ситуацията в Украйна, заплахата от радикализация, водеща до терористични действия, динамичните миграционните процеси и спазване правата на човека.

Като председател на КМ, Република България ще работи в тясно взаимодействие с Генералния секретар и всички органи от системата на Съвета на Европа, в частност с ПАСЕ, Конгреса за местни и регионални власти, ЕСПЧ, Венецианската комисия и т.н. Председателството на Република България ще продължи да отдава първостепенно значение на сътрудничеството с Комисаря по правата на човека, като продължи да оказва пълноценна помощ в осъществяването на функциите от неговия мандат.

Страната ни ще положи допълнителни усилия за по-нататъшното решаване на някои важни въпроси в областта на сътрудничеството си със СЕ - мониторинговия процес по приложението на Европейската социална харта (ревизирана), изпълнението на препоръките по приложението на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства (РКЗНМ) и на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН), извънредната процедура по изпълнение на препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията, засилената процедура по изпълнението на решенията на някои дела и приложението на пилотните решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по отношение на Република България.

Българското председателство ще насърчава връзките на СЕ със страните партньори и съвместното сътрудничество с другите международните организации в името на мира и стабилността в Европа.