Gerb


Проект „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване за Националната визова информационна система и на визовата дейност в консулските служби на Република България”, финансиран от фонд „Вътрешна сигурност” на Европейския Съюз

Проект „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване на Националната визова информационна система (НВИС) и на визовата дейност в консулските служби на Р България" е финансиран в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) с per. № 812108-116/13.10.2015г. Проектът е на обща стойност 3 964 000.00 евро, със срок на изпълнение 51 месеца и ще приключи на 31.12.2019 г.

В хода на изпълнение на проекта има сключен договор с ДЗЗД „Ай Би Ес Индекс”, който изпълнява договор № 56/ОП-И/25.08.2016г. на стойност 3 999 600.00 лева ДДС, с предмет „Поддръжка и осъвременяване на техническото осигуряване и инфраструктурата на НВИС“. До момента по проекта е извършена доставка, инсталация и пускане в експлоатация на оборудване за осъвременяване на НВИС и одитен доклад от първоначален анализ на текущата инфраструктура на НВИС. Изпълнителят организира 5 обучения за 4 служители на НВЦ. Изпълнителят продължава работата си по договора относно oбезпечаване на непрекъснато и безпроблемно функциониране на Националната визова система в Основния и Резервния визов център и интерфейсите за връзка с ВИС на ЕС в режим 24/7 до 01. 2019 г.

Вторият изпълнител по проекта - ДЗЗД „ВИС 2020” изпълнява договор № 57/ОП-И/25.08.2016 г. на стойност 3 564 000.00 лева с ДДС с предмет „Надграждане и обновяване на НВИС и на визовата дейност в консулските служби”. Предмет на договора е надграждане на националната визова информационна система чрез разработване на уеб-базирано приложение, което ще се ползва от всички български граждани, от клиенти и доставчици на НВИС. Към момента е извършен Анализ на текущите бизнес процеси и Функционална и техническа спецификация. Изпълнителят извърши обучение на ключови клиенти на НВИС и приключва работа по фаза „Внедряване”, след което ще осигури гаранционна поддръжка за срок от 12 месеца от датата на приемане на осъвременената информационна система.

************

Министерство на Външните работи разработи през 2012 г. Национална многогодишна програма 2014-2020, във връзка с инструмента на Европейския Съюз за финансово подпомагане на външните граници и визите. Документът представя обща информация за работата на дирекция „Консулски отношения”, идентифицираните приоритетни цели и нуждите, както и индикативни дейности и индикатори за въздействие.

В продължение на Национална многогодишна програма 2014-2020, през 2015 г. дирекция „Консулски отношения” на МВнР финализира Инвестиционна програма, предложена за финансиране в рамките на фонд „Вътрешна сигурност", Инструмент за граници и визи 2015 – 2018 г. Инвестиционнатапрограма е включена в Националната програма на Р България по фонд „Вътрешна сигурност” 2014-2020.

Всяка календарна година операторът на фонд „Вътрешна сигурност", дирекция „Международни програми” на Министерството на вътрешните работи, одобрява Индикативна годишна работна програма (ИГРП).

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина