Gerb


ЗА БЪЛГАРИ


Декларация за пътуване на деца с придружител

Декларация за самостоятелно пътуване на дете

Пълномощно за паспорт на деца от двама родители

Пълномощно за паспорт на деца от един родител

Пълномощно за регистриране на брак в Република България

Декларация за сключване на брак

Декларация семейна имуществена общност

Пълномощно от двама души

Пълномощно от общ характер

Декларация по ЗМИП

 

ЗА ЧУЖДЕНЦИ

Декларация за постоянно пребиваване в Република България

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ ЗА ЗАВЕРКИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Списък на необходимите документи, които физическите лица следва да представят за включване в списъка по чл.18, ал. 1 от ПЛЗПДДК

Декларация на преводача

Заявление за включване в списъка на физическите лица по чл.18, ал. 1 от ПЛЗПДДК

Заявление – образец за легализация на документ или заверка на подписа на преводача

Молба за проверка относно извършени заверки от български дипломатически и консулски представители

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина