Gerb


Пресцентър

Дирекция “Пресцентър” съдейства на медиите при отразяване на дейността на МВнР, като уведомява журналистите за предстоящи събития и техния медиен формат, осигурява им информационни материали на различни теми, организира интервютата и медийните участия на министъра, заместник-министрите и други представители на министерството.

Дирекция “Пресцентър”:

 • организира пресконференции на министъра на външните работи и заместник-министрите, както и на гостуващи в МВнР официални лица;
 • осигурява информационни материали за медиите;
 • организира интервюта и участия на министъра и заместник-министрите;
 • акредитира български и чужди журналисти и осигурява достъпа им до медийните събития в МВнР;
 • поддържа електронната страница на МВнР;
 • разработва и съгласува стратегически и програмни документи по Комуникационната стратегия на Р България за ЕС;
 • разработва годишна Работна програма по Комуникационната стратегия на Р България за ЕС в Международен план;
 • координира и подпомага дейностите на българските дипломатически и консулски представителства при изпълнение на инициативи по Комуникационната стратегия;
 • подпомага министъра на външните работи по организация и ръководство на Съвета по европейска комуникация и в дейността по популяризиране на положителния образ на България като член на ЕС в страната и в чужбина;
 • координира програмирането и изпълнението на програми на ЕО в сектора за развитието на гражданското общество и в областта на активно европейско гражданство.
   

Оказването на съдействие на българските граждани в чужбина е основен приоритет в работата на Министерство външните работи на Република България. Новите рискове, свързани с политическа нестабилност, тероризъм, организирана престъпност, природни бедствия, епидемии, промишлени аварии и пр., които засягат голям брой български граждани, изпаднали в кризисни ситуации в чужбина с последици от консулски характер, изискват оказването на специализирана помощ. За целта МВнР на Република България през м. март 2010 г. създаде Ситуационен център. В зависимост от характера на кризата, МВнР координира усилията за подпомагане на българските граждани с различните министерства и ведомства, както и с нашите партньори от ЕС и НАТО.


Дирекция "Пресцентър"

Тел.: +359 2 971 14 08, +359 2 971 37 78, +359 2 948 2218

Тел.  за почивни дни и официални празници: +359 2 948 2218

Факс: +359 2 948 30 94

Е-mail: info@mfa.bg

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина