Gerb


Достъп до обществена информация

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация (можете да се запознаете - ТУК), наричан по-долу за краткост ЗДОИ.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ: “Обществената информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:

Официална: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия” (чл. 10 от ЗДОИ);

Служебна: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации” (чл. 11 от ЗДОИ).

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България (чл. 8 от ЗДОИ).

Правилника за организацията и реда за работа по Закона за достъп до обществена информация в Министерството на външните работи, можете да изтеглите от ТУК 

Заявленията за достъп до обществена информация се подават на адрес: гр. София, п.к. 1040,  улица "Александър Жендов" № 2; Приемна на МВнР; Телефон: +359 2 948 2018, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 ч.

Заявленията могат да се подават и по електронен път на имейл: [email protected]. Когато информацията е подадена по този начин, тя се завежда автоматично в Приемната на МВнР и получава входящ номер.

Заявление за достъп до обществена информация можете да изтеглите от ТУК. (Заявлението трябва да съдържа задължителните реквизити, съгласно чл.25, ал.1, т.1, 2 и 4 от ЗДОИ: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация и адреса за кореспонденция със заявителя)

Такси: Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане в касата или по сметка на МВнР на определените разходи, съгласно ЗМФ №1472/29.11.2011 г. (можете да изтеглите от ТУК) за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя, и след предоставяне на платежен документ.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина