Gerb


Нормативни актове

Описание на почетните знаци на Министерство на външните работи на Република България - ТУК

Виенска конвенция за дипломатическите отношения - ТУК

Виенска конвенция за консулските отношения  - ТУК

Протокол за привилегиите и имунитетите на ЕС - ТУК

Закон за държавния протокол  - ТУК

Правилник за прилагане на закона за държавния протокол  - ТУК

Закон за чужденците в Република България - ТУК

Закон за българските лични документи - ТУК

Правилник за издаване на българските лични документи - ТУК

Закон за движението по пътищата - ТУК

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - ТУК

Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на ДДС и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал - ТУК

Наредба 14 от 15.09.1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал - ТУК 

Наредба № І-181 от 03.12.2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица - ТУК

Наредба I-157/2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - ТУК

Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях - ТУК

Наредба, относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица - ТУК

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина