Gerb

Малтийско председателство на Съвета на ЕС
3.02.2017
Print
Email

Ротационното Председателство на Съвета на ЕС премина от Словашката република към Малта на 1 януари 2017 година. Малта поема тази роля за пръв път след присъединяването си към ЕС през 2004 г. С нейното председателство приключва поредицата от председателства на Триото, в което тя си партнира с Нидерландия и Словакия.

Приоритетите на Малтийското председателство се основават на Стратегическия дневен ред на ЕС от юни 2014 г. и са подчинени на целта за възстановяване на доверието в Съюза, на нуждата от диалог и размисъл относно бъдещето на Съюза.

Предвид конкретните предизвикателства пред ЕС, през текущите шест месеца Председателството ще се фокусира върху най-актуалните теми и проблеми в областта на миграцията, единния пазар, сигурността и социалното приобщаване. Други акценти в програмата на Малтийското председателство са Европейската политика на съседство и морския сектор.

Миграция
Председателството има две главни цели в тази област: прилагането на мерки, които вече са съгласувани, както и приоритизиране на водещите предизвикателства.

Единен пазар
Малтийското председателство цели да доразвие Единния пазар и Вътрешния Енергиен пазар, както и да разработи Цифровия Единен пазар.

Сигурност
Малтийското председателство ще се стреми да допринесе за конкретен напредък по справянето с регионалните и глобални предизвикателства, като същевременно потвърждава ценностите, които стоят в основата на ЕС.

Социално включване
Председателство ще провежда консултации със социалните партньори и гражданското общество. Фокусът ще е върху равенството между половете и правата на малцинствата и застрашените групи.

Европейско съседство
Малтийското председателство ще работи за изпълнение на ангажимента на ЕС за стабилизиране на регионите в съседство на Съюза.

Морски сектор
Малта изтъква значението на морския сектор за ЕС като подчертава разнообразния спектър от иновативни изследвания и търговски дейности, които секторът осигурява.

За тема на Председателството Малта е избрала мотото "rEUnion", което символизира в синтезиран вид всичко, което страната би искала да се постигне в този сложен за ЕС момент. В същността си тази концепция означава възстановяване на свързаността между европейските граждани на лично, корпоративно и държавно ниво - помежду им, с техните правителства, с Европейския съюз и със света като цяло.

В периода на Председателството е планирано в Малта да се проведат 15 неформални срещи на министерско ниво и 910  конференции на високо равнище. В рамките на Председателството се реализира и богата програма, която има за цел да покаже уникалността на малтийската култура със събития, планирани във всички страни-членки, със специален фокус в Брюксел.

Официален сайт на Малтийското председателство: www.eu2017.mt

9 май - Ден на Европа! Честит празник!
Международен възпоменателен ден на жертвите на Холокоста

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина