Gerb

Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка по реда на чл. 164, ал. 1, т. 4 от закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на комуникационна техника и сървъри за нуждите на информационно-комуни
10.11.2017
Print
Email

Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчкапо реда на чл. 164, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на комуникационна техника и сървъри за нуждите на информационно-комуникационната инфраструктура на Министерство на външните работи”

Електронна преписка № 6220 от 10.11.2017 г.

Срок за получаване на заявления: 17/11/2017 г.

УИН: 00105-2017-0011

Свързани документи

Решение за откриване на процедурата (публикувано на 10.11.2017г.)

Покана за участие в процедура на договаряне без публикуване на Обявление (публикувана на 10.11.2017г.)

Образци към поканата (публикувани на 10.11.2017г.)

Проект на договор (публикуван на 10.11.2017 г.)

Протокол № 1 на комисията (публикуван на 11.12.2017)

Протокол № 2 на комисията (публикуван на 11.12.2017)

Протокол № 1 от преговори (публикуван на 11.12.2017)

Протокол № 2 от преговори (публикуван на 11.12.2017)

Доклад на комисията (публикуван на 11.12.2017)

Решение за избор на изпълнител (публикувано на 11.12.2017)

Договор за обществена поръчка (публикуван на 21.12.2017)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 21.12.2017)

Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка по реда на чл. 164, ал. 1, т. 4 от Закона за ...
Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка с предмет:” Обезпечаване с компютърна и ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина