Gerb

“Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на външните работи и специализирани доставки и услуги"
29.12.2015
Print
Email

Наименование на изпълнителя: „Космо България Мобайл” ЕАД

Дата на сключване на договора: 11.01.2013 г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП (УИН 00105-2012-0002)

Срок на действие на договора: 36 месеца

Първоначална стойност на договора: 1 200 000 лева без ДДС

Електронна преписка №4368 от 29.12.2015 г.

Преписката е продължение от Ел. преписка №3323

 

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

12.       м. декември – на 18.12.2014 г., съгласно чл. 2, ал. 2 от договора е извършено плащане в размер на 177 226,80 лв. с ДДС. (публикувано на 29.12.2015 г.)

13.      м. февруари на 12.02.2016 г., съгласно чл. 2, ал. 2 от договора е извършено плащане в размер на 10 805,27 лв. с ДДС. (публикувано на 14.03.2016 г.)
 

Свързани документи

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договора (публикувана на 19.02.2016 г.)

Информация за изпълнението на договора за обществената поръчка (публикувана на 19.02.2016 г.)

„Предоставяне на „В и К” услуги за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина