Gerb

„Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за стопанисване съгласно приложение №1"
2.10.2015
Print
Email

Наименование на изпълнителя: „Топлофикация София” ЕАД

Дата на сключване на договора: 20.06.2011 г.

Ред за избор на изпълнител: Процедура на договаряне без обявление по ЗОП (УИН 00105-2011-0002)

Срок на действие на договора: 5 години

Първоначална стойност на договора: не е обявена

Електронна преписка № 4161 от 02.10.2015 г.

Преписката е продължение от Ел. преписка № 3316

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

12.    м. септември – на 28.09.2015 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 2 923,98 лв. с ДДС.(публикувано на 02.10.2015 г.)

13.    м. декември – на 12.12.2015 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 20 784,68 лв. с ДДС. (публикувано на 29.12.2015 г.)

14.    м. януари – на 25.01.2016 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 86 635,29 лв. с ДДС. (публикувано на 18.02.2016 г.)

15.   м. февруари - на 16.02.2016 г., съгласно Раздел "Предмет и условия на договора" от договора е извършено плащане в размер на 77 149, 69 лв. с ДДС. (публикувано на 11.03.2016 г.)

Свързани документи

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (публикувана на 14.10.2016 г.)

„Предоставяне на „В и К” услуги за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за ...
"Осигуряване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на МВнР - ЦУ, съгласно техническо задание - ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина