Gerb

Публична покана с предмет: „Сервизно обслужване на служебните автомобили, собственост на МВнР-ЦУ”
8.04.2016
Print
Email

Електронна преписка № 4572 от 08.04.2016 г.

Срок за получаване на офертите: 19/04/2016 г.

ID: 9052301

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Сервизно обслужване на служебните автомобили, собственост на МВнР-ЦУ”

Свързани документи

Публична покана (публикувана на 08.04.2016 г.)

Техническа спецификация - Приложение № 1 (публикувана на 08.04.2016 г.)

Методика за оценка - Приложение № 2 (публикувана на 08.04.2016 г.)

Списък на автомобилите - Приложение № 3 (публикуван на 08.04.2016 г.)

Ценово предложение - Приложение № 4 (публикувано на 08.04.2016 г.)

Техническо предложение - Приложение № 5 (публикувано на 08.04.2016 г.)

Проект на договор - Образец № 1.1 (публикуван на 08.04.2016 г.)

Декларации - Образци №№ 1.2 - 1.6 (публикувани на 08.04.2016 г.)

Образец № ... (1-18) към Ценово предложение - Образец № 1.7 (публикуван на 08.04.2016 г.)

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (публикуван на 10.05.2016 г.)

Договор с приложения (публикуван на 16.05.2016 г.)

Публична покана с предмет: „Осигуряване на настаняване, зали и кетъринг за провеждане на заключителните срещи на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина