Gerb

Публична покана с предмет: „Осигуряване на настаняване, зали и кетъринг за провеждане на заключителните срещи на Българското предсeдателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ)"
30.03.2016
Print
Email

Електронна преписка № 4550 от 30.03.2016 г.

Срок за получаване на офертите: 08/04/2016 г.

ID: 9051905

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Осигуряване на настаняване, зали и кетъринг за провеждане на заключителните срещи на Българското предсeдателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ)”

Поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания в съответствие с изискванията на чл. 16г от ЗОП.

Свързани документи

Публична покана (публикувана на 30.03.2016 г.)

Ценово предложение - Приложение № 1 (публикувано на 30.03.2016 г.)

Техническа спецификация - Приложение № 2 (публикувана на 30.03.2016 г.)

Проект на договор - Приложение № 3 (публикуван на 30.03.2016 г.)

Техническо предложение - Образец № 1 (публикувано на 30.03.2016 г.)

Разяснение (публикувано на 06.04.2016 г.)

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (публикуван на 14.04.2016 г.)

Договор с приложения (публикуван на 27.04.2016 г.)

Публична покана с предмет: „Сервизно обслужване на служебните автомобили, собственост на МВнР-ЦУ”
Публична с предмет: "Поддръжка на парковото пространство на сградата на МВнР-ЦУ, сградата на ул. „Алфред Нобел” №2, ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина