Gerb

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:„Доставка на принтерни консумативи за нуждите на електронната система за прием и обработка на документи" в отдел "Административно обслужване на гражданите”
2.02.2016
Print
Email

Електронна преписка № 4419 от 02.02.2016 г.

Срок за получаване на офертите: 11/02/2016 г.

ID: 905004

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на принтерни консумативи за нуждите на електронната система за прием и обработка на документи" в отдел "Административно обслужване на гражданите”

Свързани документи

Публична покана (публикувана на 02.02.2016 г.)

Техническа спецификация - Приложение №1 (публикувана на 02.02.2016 г.)

Проект на договор - Приложение №2 (публикуван на 02.02.2016 г.)

Ценово предложение - Образец №1 (публикувано на 02.02.2016 г.)

Техническо предложение - Образец №2 (публикувано на 02.02.2016 г.)

Разяснения по постъпило запитване (публикувано на 10.02.2016 г.)

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите (публикуван на 17.02.2016 г.)

Договор с приложения (публикуван на 06.04.2016 г.)

Публична с предмет: "Поддръжка на парковото пространство на сградата на МВнР-ЦУ, сградата на ул. „Алфред Нобел” №2, ...
Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Застраховка на движимо и недвижимо имущество на МВнР ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина