Gerb

Публична покана с предмет: „Изработка и/или доставка на униформено облекло и обувки за нуждите на служители на МВнР, изпълняващи функции на охрана в задграничните представителства на Р България”
4.06.2015
Print
Email

Електронна преписка №3866  от 04.06.2015 г.

Срок за получаване на офертите: 15/06/2015 г.

ID: 9042494

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:„Изработка и/или доставка на униформено облекло и обувки за нуждите на служители на МВнР, изпълняващи функции на охрана в задграничните представителства на Р България”

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

1. м.декември – на 18.12.2015 г., съгласно чл. 2 от договора е извършено плащане в размер на 15 412,68 лв. с ДДС.(публикувано на 29.12.2015г.)

Свързани документи

Публична покана (публикувана на 04.06.2015 г.)

Техническа спецификация - Приложение №1 (публикувана на 04.06.2015 г.)

Проект на договор - Приложение №2 (публикуван на 04.06.2015 г.)

Ценово предложение - Образец №1 (публикувано на 04.06.2015 г.)

Техническо предложение - Образец №2 (публикувано на 04.06.2015 г.)

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите (публикуван на 16.06.2015 г.)

Договор с приложения (публикуван на 10.07.2015г.)

Информация за приключване на договора (публикувана на 14.01.2016г.)

Публична покана с предмет: „Внедряване на видеосистема за разпознаване на регистрационни номера на автомобили, ...
Публична покана с предмет: „Абонаментно техническо обслужване на счетоводен продукт WORK FLOW, ползван от МВнР-ЦУ и ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина