Gerb

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Подготовка на процедури по ЗОП за избор на изпълнители по проекти на Министерство на външните работи (МВнР)" ID:9033190
1.09.2014
Print
Email

Срок за получаване на офертите: 10/09/2014

ID:9033190

Oбществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Подготовка на процедури по ЗОП за избор на изпълнители по проекти на Министерство на външните работи (МВнР): проект „Подобряване на ефективността и надеждността на предоставяните от МВнР електронни консулски услуги чрез въвеждане на системи за управление на качеството” с рег. № 13-31-34/23.04.2014 г.  и проект „е-консулски услуги” с рег. № 13-31-35/23.04.2014 г., финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

1.       м. февруари – на 25.02.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 3 от договора е извършено плащане в размер на 4 836,00 лв. с ДДС.

2.       м. май – на 28.05.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 3 от договора е извършено плащане в размер на 1 320,00 лв. с ДДС. (публикувано на 04.06.2015 г.)

3.      м. юли:

– на 13.07.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 3 от договора е извършено плащане в размер на 1 008,00 лева с ДДС. (публикувано на 17.08.2015 г.)

– на 15.07.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 3 от договора е извършено плащане в размер на 1 008,00 лева с ДДС. (публикувано на 17.08.2015 г.)

– на 15.07.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 3 от договора е извършено плащане в размер на 1 500,00 лева с ДДС. (публикувано на 17.08.2015 г.)

4.       м. декември – на 18.12.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 3 от договора е извършено плащане в размер на 2 640,00 лв. с ДДС. (публикувано на 29.12.2015 г.)

Свързани документи

Публична покана ID: 9033190

Приложение №1 - Техническа спецификация

Приложение №2 - Проект на договор

Образец №1 - Ценово предложение

Образец №2 - Техническо предложение

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците - 17.09.2014 г.

Договор с приложения

Информация за изпълнението на договора за обществената поръчка (публикувана на 30.12.2015 г.)

Публична покана с предмет:„Администриране и поддръжка на изградената в МВнР информационна система за електронни ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина