Gerb

Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване – 20 октомври 2017 г. и 22 ноември 2017 г.
25.09.2017
Print
Email

Генерална дирекция "Човешки ресурси и сигурност" на Европейската комисия (ЕК) обявява поредните вакантни позиции за командировани национални експерти (Seconded National Experts – SNE) в Генерални дирекции на ЕК със срок за кандидатстване – 20 октомври 2017 г. и 22 ноември 2017 г.

Командироването на национални експерти в ЕК се регулира с Решение на ЕК C(2008)6866 от 12.11.2008 г. Национални експерти са служители в централна, областна или местна администрация, или в международни организации, временно командировани в ЕК. Те следва да са служители от държавната администрация, назначени на договор за неопределено време, поне дванадесет месеца преди командироването. Работодателят се ангажира да запази правоотношението и да продължи да изплаща месечното възнаграждение, социалните и здравни осигуровки на командирования експерт за целия период на командироването.

Служителите, желаещи да кандидатстват за позиции на национални експерти в ЕК, трябва да попълнят автобиография (CV) на английски, френски или немски език, в pdf или word формат, според европейския образец "Europass", публикуван на адрес: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home.

Ангажимент на кандидатите е да уведомят работодателя си за желанието да кандидатстват за позиции за КНЕ в ЕК и да получат подкрепата му. Всяко ведомство взема решение за одобрение на кандидатурите на служителите си, съгласно вътрешната си нормативна уредба.

Автобиографиите на одобрените кандидати следва да бъдат изпратени до  дирекция "Човешки ресурси" на МВнР с писмо за подкрепа от работодателя (респективно звеното, занимаващо се с човешките ресурси или друго, съгласно нормативната уредба) в електронен формат на адрес Human.Resources@mfa.bg, с копие до sne@mfa.bg  в  посочените срокове. 

На свой ред дирекция "Човешки ресурси" на МВнР изпраща получените кандидатури до  Постоянното представителство на Република България към ЕС.

Кандидатстващите за повече от една позиция следва да изпратят отделно CV за всяка желана позиция.

Наименованията на файловете трябва да бъдат на латиница и да включват името на кандидата и позицията, за която се кандидатства (напр. Ivan.Petrov.ENER.C3.pdf).

Кандидатури се приемат в МВнР само в рамките на посочените срокове и се изпращат до Европейската комисия единствено чрез Постоянното представителство на Република България към ЕС.

Свързани документи

1. Писмо от Генерална дирекция

2. Таблица с обявени вакантни позиции

3. Приложени обяви за вакантни позиции

4. Декларация за поверителност

Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване – 20 ноември 2017 г. и 10 декември 2017 г.
Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване – 18 септември 2017 г. и 18 октомври 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина