Gerb

Първа сесия от Програмата за националните експерти на професионално обучение в Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност през 2018 г.
18.07.2017
Print
Email

Европейската комисия обяви началото на процедурата по подбор за участие в първата сесия от Програмата за националните експерти на професионално обучение в ЕК и ЕСВД през 2018г.

Това са т.нар. „структурни стажове“, които дават възможност на експерти от администрацията на държавите-членки да добият краткосрочен опит за методите на работа на институциите на ЕС.

Кандидатите трябва да служители на постоянен договор в държавната администрация и не трябва да са имали друг професионален опит с институциите на ЕС. Стажовете са с продължителност от три до пет месеца, като продължителността се определя от работодателя. Няма изискване за години професионален опит.

За разлика от командированите национални експерти, които кандидатстват за позиции без яснота дали ще бъдат избрани, при структурните стажове изпращащата администрация поема инициативата да определи в кои структури желае да командирова служителите си. Това дава свобода за избор на структури, които представляват интерес за българската страна и работят по приоритетни за страната ни политики. За България има определена годишна квота от 10 структурни стажанта, на която през 2017 г. бяха изпратени само 5 национални експерта.

Участието в Програмата дава възможност на мотивирани хора да се включат в ежедневната работа  на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност могат да се включат мотивирани хора, които да добият ценен практически опит, които да бъде използван от администрацията. Основното предимство на програмата е кратките времеви рамки, в която тя се реализира и които не позволяват да бъде прекъсната връзката с националната администрация, като това улеснява многократно обратната ре-интеграция на служителя. 

Правилата за командироване са уредени в Дял II от Решението на ЕК от 12.11.2008 г. относно правилата, приложими към командированите национални експерти и националните експерти на обучение към службите на Комисията и могат да бъдат намерени на адрес: http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_bg.pdf

Разходите по командироването и настаняването са за сметка на изпращащата администрация.

Програмата ще започне на 1 март 2018 г. или на 16 март 2018 г., с продължителност между 3 и 5 месеца. Кандидатите трябва да попълнят формуляр за кандидатстване, както и автобиография във формат “Europass”. Формулярът за кандидатстванее част от приложенията.

Крайният срок за изпращане на номинираните кандидатури по ПНЕПО, е 1октомври 2017 г.Всички кандидатури следва да бъдат изпратени чрез Министерството на външните работи до Постоянното представителство на Р България към ЕС.

Кандидатурите трябва да бъдат получени в дирекция “Човешки ресурси” на МВнР, в срок не по-късно от 21.09.2017 г., придружени с писмо с имената одобрени кандидати и данни за контакт с тях, както и документи за кандидатстване, съгласно указанията, на e-mail: Human.Resources@mfa.bg, с копие до sne@mfa.bg 

Свързани документи

Приложение

Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване – 18 септември 2017 г. и 18 октомври 2017 г.
Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване – 20 юли 2017 г. и 19 септември 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина