Gerb

Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване – 20 април 2017 г. и 19 май 2017 г.
10.04.2017
Print
Email

Генерална дирекция "Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия (ЕК) обявява поредните вакантни позиции за командировани национални експерти (Seconded National Experts – SNE) в Генерални дирекции на ЕК със срок за кандидатстване – 20.04.2017 г. и 19.05.2017 г.

Командироването на национални експерти в ЕК се регулира с Решение на ЕК C(2008)6866 от 12.11.2008 г. Командированите национални експерти са служители на публичната централна, областна или местна администрация или на някоя МПО, временно командировани на разположение на ЕК. Те следва да са наети от своя работодател на постоянен или временен договор поне дванадесет месеца преди командироването и остават на служба при своя работодател за периода на командироване. Работодателят се ангажира да запази статута или договора и да продължи да изплаща заплатата, социалните и здравните осигуровки на командирования експерт за целия период на командироването.

Държавните служители, желаещи да кандидатстват за позиции на национални експерти в ЕК, трябва да попълнят автобиография (CV) на английски, френски или немски език, в pdf или word формат, според европейския образец, който може да бъде изтеглен на адрес:  http://europass.cedefop.europa.eu/en/home. Ангажимент на кандидатите е да уведомят работодателя си за желанието да кандидатстват за позиции за КНЕ в ЕК и да получат подкрепата му.

Всяко ведомство взема решение за одобрение на кандидатурите на служителите си, съгласно вътрешната си нормативна уредба.

Автобиографиите на одобрените кандидати следва да бъдат изпратени до  дирекция “Човешки ресурси” на МВнР с писмо за подкрепа от работодателя (респективно звеното, занимаващо се с човешките ресурси или друго, съгласно нормативната уредба) в електронен формат на адрес  Human.Resources@mfa.bg, с копие до sne@mfa.bg  в  посочените срокове. 

На свой ред дирекция "Човешки ресурси" на МВнР изпраща получените кандидатури до  Постоянното представителство на Република България към ЕС.

Кандидатстващите за повече от една позиция следва да изпратят отделно CVза всяка желана позиция.

Наименованията на файловете трябва да бъдат на латиница и да включват името на кандидата и позицията,за която се кандидатства (напр. Ivan.Petrov.ENER.C3.pdf).

Кандидатури се приемат в МВнР само в рамките на посочените срокове и се изпращат до Европейската комисия единствено чрез Постоянното представителство на Република България към ЕС.

Свързани документи

Писмо от Генерална дирекция „Човешки ресурси“

Таблица с обявени вакантни позиции

Приложени обяви за вакантни позиции

Декларация за поверителност

Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване – 18май 2017 г. и 20 юни 2017 г.
Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване – 20 март 2017 г. и 19 април 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина