Gerb

Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване 20.04.2013 г. и 20.05.2013 г.
21.03.2013
Print
Email

Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на ЕК обявява поредните вакантни позиции за командировани национални експерти (Seconded National Experts – SNE) в ГД на ЕК. Съгласно Решение на ЕК C(2008)6866 от 12.11.2008 г., командированите национални експерти са служители на публична централна, областна или местна администрация или на някоя международна правителствена организация, временно командировани на разположение на ЕК, към които Комисията прибягва, за да използва експертните им познания в дадена област. Те следва да са наети от своя работодател на постоянен или временен договор поне дванайсет месеца преди командироването и остават на служба при своя работодател за периода на командироване.

Министерствата и агенциите от българската държавна администрация са информирани за вакантните позиции с наше писмо.

Документите за кандидатстване включват автобиография (CV) на английски, френски или немски език в изискуемия формат. Образец за автобиография може да бъде изтеглен от адрес: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home

Кандидатстващите за повече от една позиция следва да подготвят отделно CV за всяка позиция. Наименованията на  CV-тата да са на латиница и да включват името на кандидата и позицията за която се кандидатства (напр. Ivan.Petrov.ENER.C3.doc).

Списъкът на вакантните позиции и сроковете за кандидатстване са дадени във файла "Table_March_2013.xls”.

Заинтересованите експерти своевременно трябва да  информират работодателя си, включително прекия си ръководител и звеното за управление на човешките ресурси на ведомството в което работят, с цел получаване на подкрепа за кандидатурата им съобразно вътрешните нормативни разпоредби и практика. 

Ангажимент на ведомството е да изпрати по служебен път одобрените кандидатури на неговите експерти до МВнР, стриктно спазвайки сроковете. Не е допустимо кандидатстване без подкрепа на работодателя (в лично качество)!

Изпратените до МВнР в срок кандидатури ще бъдат препратени до Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел, което на свой ред ги изпраща до ЕК.

Свързани документи

Table_March_2013.xls

EN_March_2013.zip

Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване 20.05.2013 г. и 20.06.2013 г.
Вакантни позиции за командировани национални експерти в ЕК

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина