Gerb

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард) за нуждите на МВнР"
22.04.2016
Print
Email

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард) за нуждите на МВнР", въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-445/12.11.2015 г. с предмет "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства", обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)"

Електронна преписка № 4620 от 22.04.2016 г.

УИН : 00210-2015-0008

Срок за представяне на оферти в отговор на поканата: от 14:00 ч. на 22.04.2016 г. до 17:30 часа на 03.05.2016 г. чрез уеб-базираната система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на електронен адрес: https://sevop.minfin.bg, секция "Дейности": Мини-процедури, под № 0140 "Доставка на оригинални тонери с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард) за нуждите на Министерството на външните работи".

Ред за избор на изпълнител: чл.93б, ал.3 от ЗОП.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: 09.05.2016 г., 11:00 часа, чрез електронен достъп в СЕВОП.

Свързани документи

Покана (публикувана на 22.04.2016 г.)

Образец на Ценово предложение в СЕВОП (публикуван на 22.04.2016 г.)

Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (публикуван на 22.04.2016 г.)

Проект на договор (публикуван на 22.04.2016 г.)

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (публикуван на 25.05.2016 г.)

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител (публикувано на 25.05.2016 г.)

Договор с приложения (публикуван на 28.06.2016 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 28.06.2016 г.)

Информация за изпълнението на договора за обществена поръчка (публикувана на 30.01.2017 г.)

Ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на български визови ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина