Gerb

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на МВнР", въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-426/26.10.2015 г.
1.02.2016
Print
Email

Електронна преписка №4428  от 01.02.2016 г.

УИН : 00210-2015-0006

Срок за представяне на оферти в отговор на поканата: до 17:30 часа на 08.02.2016 г. в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, стая № М9, за контакти: тел. 02/948-29-52, Георги Георгиев - главен експерт в отдел "Обществени поръчки", дирекция "УСиМТО".

Ред за избор на изпълнител: чл.93б, ал.3 от ЗОП.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: 09.02.2016 г. в сградата на МВнР на адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, зала № 107 от 11:00 часа.

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на МВнР", въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-426/26.10.2015 г.

Свързани документи

Покана (публикувана на 01.02.2016 г.)

Образец на оферта - Образец №1 (публикуван на 01.02.2016 г.)

Количествено - стойностна сметка - Образец №2 (публикувана на 01.02.2016 г.)

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец №3 (публикуван на 01.02.2016 г.)

Проект на договор - Образец №4 (публикуван на 01.02.2016 г.)

Протокол № 1 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (публикуван на 12.02.2016 г.)

Съобщение за провеждане на публичен жребий (публикувано на 12.02.2016 г.)

Протокол № 2 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (публикуван на 02.03.2016 г.)

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител (публикувано на 02.03.2016 г.)

Договор с приложения (публикуван на 05.04.2016 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 25.04.2016 г.)

Обявление за приключване на договор (публикувано на 18.04.2018г.)

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна ...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване и внедряване на нови електронни ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина