Gerb

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на външните работи”, въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-435/03.11.2015 г.
4.01.2016
Print
Email

Електронна преписка №4369  от 04.01.2016 г.

УИН : 00210-2015-0009

Срок за представяне на оферти в отговор на поканата: до 17:30 часа на 11.01.2016 г. в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, стая № М9, за контакти: тел. 02/948-29-53, Гергана Димитрова - старши юрисконсулт в отдел "Обществени поръчки", дирекция "УСиМТО".

Ред за избор на изпълнител: чл.93б, ал.3 от ЗОП.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: 12.01.2016 г. в сградата на МВнР на адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, зала № 107 от 10:30 часа.

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на външните работи”, въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-435/03.11.2015 г.

Свързани документи

Покана (публикувана на 04.01.2016 г.)

Образец на оферта - Образец №1 (публикуван на 04.01.2016 г.)

Образец на ценова оферта - Образец №2 (публикуван на 04.01.2016 г.)

Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец №3 (публикуван на 04.01.2016 г.)

Техническа спецификация - Приложение №1 (публикувана на 04.01.2016 г.)

Проект на договор - Приложение №2 (публикуван на 04.01.2016 г.)

Протокол (публикуван на 20.01.2016г.)

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител (публикувано на 20.01.2016г.)

Договор с приложения (публикуван на 05.02.2016 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 10.02.2016 г.)

Информация за изпълнението на договора за обществена поръчка (публикувана на 22.03.2017 г.)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване и внедряване на нови електронни ...
“Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина