Gerb

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет:“Доставка на канцеларски материали за нуждите на МВнР” въз основа на Рамково споразумение № СПОР-416/02.10.2015 г. на ЦООП
14.12.2015
Print
Email

Електронна преписка №4338  от 14.12.2015 г.

УИН : 00210-2015-0004

Срок за представяне на оферти в отговор на поканата: до 5 (пет) работни дни от датата на получаване на поканата - до 17:30 часа на 21.12.2015 г. в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, стая № М9, за контакти: тел. 02/948-29-52, Георги Георгиев - главен експерт в отдел "Обществени поръчки", дирекция "УСиМТО".

Ред за избор на изпълнител: чл.93б, ал.3 от ЗОП.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: 22.12.2015 г. в сградата на МВнР на адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, зала № 107 от 14:00 часа.

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на МВнР" въз основа на Рамково споразумение № СПОР-416/02.10.2015 г. на ЦООП

Свързани документи

Покана (публикувана на 14.12.2015 г.)

Техническа спецификация (публикувана на 14.12.2015 г.)

Образец на оферта - Образец №1 (публикуван на 14.12.2015 г.)

Количествено - стойностна сметка - Образец №2 (публикувана на 14.12.2015 г.)

Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец №3 (публикуван на 14.12.2015 г.)

Проект на договор - Образец №4 (публикуван на 14.12.2015 г.)

Протокол №1 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (публикуван на 19.01.2016 г.)

Протокол №2 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (публикуван на 19.01.2016 г.)

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител (публикувано на 19.01.2016 г.)

Договор с приложения (публикуван на 26.02.2016 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 11.03.2016 г.)

Обявление за приключване на договор (публикувано на 18.04.2018г.)

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет:“Доставка на пликове и бланки за нуждите на МВнР” въз основа на ...
"Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично плащане" ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина