Gerb

Открита процедура „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на МВнР и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност"
8.04.2016
Print
Email

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на МВнР и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност"

 

Електронна преписка № 3975 от 08.04.2016 г.

УИН : 00105-2016-0001

Срок за представяне на оферти: до 17:30 часа на 18.05.2016 г. в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, стая № М9.

Свързани документи

Решение за откриване на процедурата (публикувано на 08.04.2016 г.)

Обявление (публикувано на 08.04.2016 г.)

Заглавна страница на документацията за участие (публикувана на 08.04.2016 г.)

Документация за участие (публикувана на 08.04.2016 г.)

Протокол № 1 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (публикуван на 30.05.2016 г.)

Протокол № 2 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (публикуван на 30.05.2016 г.)

Съобщение за отваряне на ценови оферти (публикувано на 07.06.2016 г.)

Протокол № 3 на комисията (публикуван на 30.06.2016 г.)

Протокол № 4 на комисията (публикуван на 30.06.2016 г.)

Протокол № 5 на комисията (публикуван на 30.06.2016 г.)

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител (публикувано на 30.06.2016 г.)

Решение за определяне на втория класиран участник за изпълнител (публикувано на 18.07.2016 г.)

Договор с приложения (публикуван на 14.09.2016 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 14.09.2016 г.)

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи ...
Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на МВнР", ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина