Gerb

“Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Министерство на външните работи”
28.12.2015
Print
Email

Електронна преписка №3974 от 28.12.2015 г.

УИН : 00105-2015-0013

Срок за представяне на оферти: 21.01.2016 г. до 17:30 часа в Министерство на външните работи на адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, стая № М9

Важно:

С решение № 37-00-2/11.01.2016г., срокът за получаване на оферти е удължен до 04.02.2016г., 17:30 часа. Оферти се подават в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, стая № М9

Свързани документи

Решение (публикувано на 28.12.2015 г.)

Обявление (публикувано на 28.12.2015 г.)

Заглавна страница на документация за участие (публикувана на 28.12.2015 г.)

Документация за участие (публикувана на 28.12.2015 г.)

Разяснения по постъпили запитвания (публикувано на 08.01.2016 г.)

Решение за промяна (публикувано на 12.01.2016 г.)

Документация за участие с отразени промени, съгласно решение № 37-00-2/11.01.2016 г. (публикувана на 12.01.2016 г.)

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване (публикувано на 04.02.2016 г.)

Уведомление по чл. 68, ал. 2 от ЗОП (публикувано на 04.02.2016 г.)

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на ...
"Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на гласова телефонна услуга и факс ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина