Gerb

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Министерството на външните работи”
12.01.2018
Print
Email

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на външните работи”
 
УИН: 00210-2017-0009

Електронна преписка № 6443

Номер на мини-процедурата в СЕВОП на ЦОП: № 0562

Срок за подаване на оферти в СЕВОП: до 17:30 ч. на 25.01.2018 г.

Удължен срок за подаване на оферти в СЕВОП: до 17:30 ч. на 05.02.2018 г. !

Свързани документи

Покана за участие в мини - процедурата (публикувана на 12.01.2018)

Приложение 1 - Техническа спецификация (публикувана на 12.01.2018)

Образец 1 на оферта (публикувана на 12.01.2018)

Образец 2 на ценова оферта (публикувана на 12.01.2018)

Образец 3 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП

Приложение 2 Образец на проект на договор (публикувана на 12.01.2018)

Приложение 4 Списък на продукти (публикувана на 12.01.2018)

Списък на обектите (публикувана на 12.01.2018)

Разяснение № 1 (публикувано на 18.01.2018)

Протокол 1 (публикувано на 20.02.2018г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 20.02.2018г.)

Протокол 2 (публикувано на 14.03.2018г.)

Доклад за работата на комисията (публикувано на 14.03.2018г.)

Решение за избор на изпълнител (публикувано на 14.03.2018г.)

Договор за обществена поръчка (публикуван на 02.04.2018г.)

Ценова оферта към договор (публикуван на 02.04.2018г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 18.04.2018г.)

Публично състезание с предмет: „Доставка и инсталация на мултифункционални устройства за централно управление на ...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина