Gerb

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Министерството на външните работи”
12.01.2018
Print
Email

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на външните работи”
 
УИН: 00210-2017-0009

Електронна преписка № 6443

Номер на мини-процедурата в СЕВОП на ЦОП: № 0562

Срок за подаване на оферти в СЕВОП: до 17:30 ч. на 25.01.2018 г.

Удължен срок за подаване на оферти в СЕВОП: до 17:30 ч. на 05.02.2018 г. !

Свързани документи

Покана за участие в мини - процедурата (публикувана на 12.01.2018)

Приложение 1 - Техническа спецификация (публикувана на 12.01.2018)

Образец 1 на оферта (публикувана на 12.01.2018)

Образец 2 на ценова оферта (публикувана на 12.01.2018)

Образец 3 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП

Приложение 2 Образец на проект на договор (публикувана на 12.01.2018)

Приложение 4 Списък на продукти (публикувана на 12.01.2018)

Списък на обектите (публикувана на 12.01.2018)

Разяснение № 1 (публикувано на 18.01.2018)

Протокол 1 (публикувано на 20.02.2018г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 20.02.2018г.)

Протокол 2 (публикувано на 14.03.2018г.)

Доклад за работата на комисията (публикувано на 14.03.2018г.)

Решение за избор на изпълнител (публикувано на 14.03.2018г.)

Публично състезание с предмет: „Доставка и инсталация на мултифункционални устройства за централно управление на ...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина