Gerb

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на въздушен и сухопътен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности”
26.09.2017
Print
Email

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на въздушен и сухопътен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности” с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Осигуряване на сухопътен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности” и

Обособена позиция № 2: „Осигуряване на въздушен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности”

 

Електронна преписка № 5967 от 26.09.2017 г.

УИН: 00105-2017-0005

Срок за представяне на оферти: до 17:30 часа на 06.11.2017 г. в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. „Александър Жендов” № 2, стая № М2.

Свързани документи

Решение за откриване на процедурата (публикувано на 26.09.2017 г.)

Обявление за поръчка (публикувано на 26.09.2017 г.)

Документация за обществената поръчка (публикувана на 26.09.2017 г.)

Раздел XII. Проект на договор (публикуван на 26.09.2017 г.)

Раздел XIII. Стандартен образец на ЕЕДОП (публикуван на 26.09.2017 г.)

Раздел XIII. Образци на документи №№ 1-7 (публикувани на 26.09.2017 г.)

Протокол № 1 от работата на комисията (публикуван на 16.11.2017)

Съобщение за отваряне на цени (публикувано на 23.11.2017 г.)

Протокол 2 (публикувано на 30.11.2017г.)

Протокол 3 (публикувано на 30.11.2017г.)

Доклад (публикувано на 30.11.2017г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 30.11.2017г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 21.12.2017г.)

Договор по обособена позиция 1 (публикувано на 21.12.2017г.)

Договор по обособена позиция 2 (публикувано на 21.12.2017г.)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка на движимо и недвижимо имущество, ...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, тестване, въвеждане в ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина