Gerb

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на външните работи”
26.06.2017
Print
Email

 Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерство на външните работи” на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и чл. 2 от сключено от Централния орган за покупки (ЦОП) и министър на финансите Рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина" по Обособена позиция № 2: „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации"

РОП УИН: 00210-2016-0003

Електронна преписка № 5680

Номер на мини-процедурата в СЕВОП на ЦОП: № 0387

Срок за подаване на оферти в СЕВОП: до 17:30 ч. на 06.07.2017 г.

Свързани документи

Покана до потенциалните изпълнители (публикувана на 26.06.2017 г.)

Приложение № 1 - Основания за отстраняване. Мерки за надеждност (публикувано на 26.06.2017 г.)

Приложение № 2 - Техническа спецификация (публикувана на 26.06.2017 г.)

Приложение № 3 - Проект на договор (публикуван на 26.06.2017 г.)

Образец № 1 - Образец на ЕЕДОП (публикуван на 26.06.2017 г.)

Образец № 2 - Декларация за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП (публикуван на 26.06.2017 г.)

Образец № 3 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (публикуван на 26.06.2017 г.)

Протокол № 1 на комисията (публикуван на 11.07.2017 г.)

Съобщение за отваряне на ценови оферти (публикувано на 19.07.2017 г.)

Протокол № 2 на комисията (публикуван на 03.08.2017 г.)

Протокол № 3 на комисията (публикуван на 03.08.2017 г.)

Протокол № 4 на комисията (публикуван на 03.08.2017 г.)

Доклад на комисията (публикуван на 03.08.2017 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 03.08.2017 г.)

Договор за обществена поръчка (публикуван на 20.09.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 20.09.2017 г.)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на нетна активна електрическа ...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина