Gerb

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Министерството на външните работи"
27.03.2017
Print
Email

Електронна преписка № 5382 от 27.03.2017 г. Електронната преписка продължава в Електронна преписка № 5748 от 13.07.2017 г.

УИН: 00105-2017-0001

Срок за представяне на оферти: до 17:30 часа на 02.05.2017 г. в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, стая № М3.

Свързани документи

Решение за откриване на процедурата (публикувано на 27.03.2017 г.)

Обявление за поръчка (публикувано на 27.03.2017 г.)

Документация за участие (публикувана на 28.03.2017 г.)

Заглавна страница на документацията за участие (публикувана на 28.03.2017 г.)

ЕЕДОП (публикуван на 28.03.2017 г.)

Образец N1-Предложение за изпълнение на поръчката (публикуван на 28.03.2017 г.)

Образец N2-Съгласие с клаузите на приложения проект на договор (публикуван на 28.03.2017 г.)

Образец N3-Срок на валидност на офертата (публикуван на 28.03.2017 г.)

Образец N4-Декларация за спазени задълженията (публикуван на 28.03.2017 г.)

Образец N5-Ценово предложение (публикуван на 28.03.2017 г.)

Образец N6-Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП (публикуван на 28.03.2017 г.)

Образец N7-Декларация за конфиденциалност (публикуван на 28.03.2017 г.)

Протокол № 1 на комисията (публикуван на 15.06.2017 г.)

Протокол № 2 на комисията (публикуван на 15.06.2017 г.)

Съобщение за отваряне на ценовите оферти (публикувано на 26.06.2017 г.)

Протокол № 3 на комисията (публикуван на 12.07.2017 г.)

Протокол № 4 на комисията (публикуван на 12.07.2017 г.)

Приложения към Протокол № 4 (публикувани на 12.07.2017 г.)

Доклад на комисията (публикуван на 12.07.2017 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 12.07.2017 г.)

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни ...
Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина