Gerb

Обществена поръчка с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на сгради, предоставени за стопанисване на Министерство на външните работи в гр. София”
10.08.2016
Print
Email

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на сгради, предоставени за стопанисване на Министерство на външните работи в гр. София”

Електронна преписка № 4917 от 10.08.2016 г.

УИН: 00105-2016-0005

Свързани документи

Решение за откриване на процедурата (публикувано на 10.08.2016 г.)

Доклад и протокол на комисията (публикувани на 10.09.2016 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 10.09.2016 г.)

Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 233 от ЗОП (публикувано на 12.09.2016 г.)

Договор с приложения (публикуван на 31.10.2016 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 31.10.2016 г.)

Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на водоснабдителни и канализационни (В и К) услуги за нуждите на сгради, ...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина