Gerb

Командирован национален експерт по човешки ресурси в Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към ЕСВД – срок за кандидатстване – 26 януари 2018 г.
29.12.2017
Print
Email

Обявена е процедура за набиране на кандидатури  за позицията командирован национален експерт по човешки ресурси в Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към ЕСВД. Командированият национален експерт по човешки ресурси ще е разположен в отдел CPCC.3 в Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към ЕСВД в Брюксел. Крайният срок за кандидатстване за тази длъжност (в съответствие с обичайните процедури и изисквания за командировани национални експерти) е 27 януари 2018 г. Приложено е решение на ВП на ЕС от 04.02.2014 г. за установяване на правилата, приложими към националните експерти, командировани в ЕСВД.

Кандидатурите следва да се изпращат до Дирекция "Човешки ресурси" на МВнР на хартиен носител и в електронен вид на адрес: Human.Resources@mfa.bg с копие до sne@mfa.bg , не по-късно от 26 януари 2018 г.

1. Писмо на английски език 

2. Писмо на френски език 

3. Описание на позицията и изискванията 

4. Обявление за работа 

5. Решение на ВП на ЕС за установяване на правилата, приложими към КНЕ, командировани в ЕСВД 

Командирован национален експерт в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) – срок за кандидатстване 27 януари ...
Служители на временни договори в Европейската изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина