Gerb

Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване 20.02.2012 г. и 20.03.2012 г.
23.01.2012
Print
Email

Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на ЕК обявява 31 вакантни профила (32 позиции) за командировани национални експерти (Seconded National Experts – SNE) в структурите на ЕК.

Съгласно Решение на ЕК C(2008)6866 от 12.11.2008 г., командированите национални експерти са служители на публична централна, областна или местна администрация или на някоя МПО, временно командировани на разположение на ЕК, към които Комисията прибягва, за да използва експертните им познания в дадена област. Те следва да са наети от своя работодател на постоянен или временен договор поне дванайсет месеца преди командироването и остават на служба при своя работодател за периода на командироване.

Министерствата и агенциите от българската държавна администрация са информирани за новообявените вакантни позиции с наше писмо.

Всеки кандидат трябва да представи CV на английски, немски или френски език по образец във формат word или pdf,  който може да бъде изтеглен от адрес:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=en_GB


Обръща се специално внимание, че всеки кандидат следва да специфицира позицията за която кандидатства, като в поле “Desired employment/Occupational field” в CV-то следва изрично да се посочи кода на позицията (напр. ESTAT-C6-HICP METHOD).

Кандидатстващите за повече от една позиция следва да изпратят отделно CV за всяка желана позиция. Наименованията на файловете с автобиографиите (CV) да бъдат на латиница и да включват името на кандидата и позицията за която се кандидатства (напр. Ivan.Petrov.ENER.C3.doc).

Списък на позициите и срокове за кандидатстване са дадени във файла PublicationsSNE-Jan2012.doc. Обръщаме внимание, че за позицията ENV-A3 разходите са изцяло за изпращащото ведомство.  

Автобиографичните справки (CV) на одобрените кандидати от Вашата администрация попълнени и озаглавени в указания в обявлението вид, следва да бъдат изпратени с писмо за подкрепа от работодателя до дирекция “Човешки ресурси” на МВнР в посочените срокове на хартиен носител и в електронен формат на адреси: [email protected] с копие до [email protected].

Обръщаме специално внимание, че кандидатурите със срок 20 февруари 2012 г. следва да се изпращат с отделно придружително писмо, съдържащо списък на кандидатите и кодовете на позициите за които се кандидатства; респективно,  кандидатурите със срок 20 март 2012 г. да се изпращат с второ придружително писмо, съдържащо списък на кандидатите и кодовете на позициите.

Кандидатури ще се приемат само в рамките на посочените срокове и ще бъдат изпращани само чрез Постоянното представителство на Република България към ЕС.

Свързани документи

COMP-D2-EN-23Mar2012

TAXUD-C2-EN-23Mar2012

ENV-A3-costfree-EN-23Mar2012

ESTAT-B3-EN-23Mar2012

DEVCO-C2-EN-24Feb2012

RTD-F2-EN-RP-EFTA-23Mar2012

PublicationsSNE-Jan2012

ECFIN-G3-EN-24Feb2012

MARKT-D2-EN-24Feb2012

RTD-B3-EN-RP-EFTA-23Mar2012

EMPL-E2-EN-23Mar2012

ENTR-GP3-EN-23Mar2012

COMP-C1-EN-24Feb2012

COMP-G4-EN-23Mar2012

MOVE-E2-EN-24Feb2012

MARKT-F3-EN-23Mar2012

ENTR-G3-EN-23Mar2012

ENTR-G2-EN-23Mar2012

MARKT-G3-EN-24Feb2012

MOVE-D1-EN-23Mar2012

Вакантни позиции към ГСС – 1-ва заявка за принос към Полицейската мисия на ЕС в Палестинските територии (EUPOL ...
Вакантни позиции за КНЕ към ГСС по 1-ва извънредна заявка за принос към Полицейската мисия на ЕС в Босна и ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина