Gerb

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с пердмет:"„Изработка и доставка на информационни печатни материали 3 вида за нуждите на външното измерение на Комуникационния план за Българското председателство на Съвета на ЕС”
4.12.2017
Print
Email
Свързани документи

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3

Указание за участие (публикувано на 04.12.2017г.)

Приложение № 1 - списък на документите съдържащи се в поканата (публикувано на 04.12.2017г.)

Приложение № 2- оферта за изпълнение на обществената поръчка (публикувано на 04.12.2017г.)

Приложение № 3- административни сведения за участника (публикувано на 04.12.2017г.)

приложение № 4- декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (публикувано на 04.12.2017г.)

Приложение № 5- декларация- списък на доставките, сходни или еднакви с предмета на поръчката (публикувано на 04.12.2017г.)

Приложение № 6- Техническо предложение (публикувано на 04.12.2017г.)

Приложение № 7- Ценово предложение (публикувано на 04.12.2017г.)

Приложение № 8- Декларация по чл. 3, т.8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС(публикувано на 04.12.2017г.)

Приложение № 9- декларация за съгласие с клаузите на Проекта на договор(публикувано на 04.12.2017г.)

Проект на договор(публикувано на 04.12.2017г.)

Разяснение 1 (публикувано на 06.12.2017г.)

Разяснение 2 (публикувано на 06.12.2017г.)

Протокол от работата на комисията (публикувано на 20.12.2017г.)

Договор за обществена поръчка с приложения (публикувано на 09.01.2018г.)

Внедряване на „Регистър на обществени поръчки” и автоматизирани досиета „Обществени поръчки” към внедрената в МВнР ...
Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработка и предоставяне на кратък ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина