Gerb

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на строителни материали за нуждите на Министерство на външните работи /МВнР/”
1.12.2017
Print
Email

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9071059

Срок за получаване на оферти: 08.12.2017г. 17:30ч.

Свързани документи

Обява за събиране на оферти (публикувана на 01.12.2017г.)

Указания за подготовка на офертата

Образец 1- Представяне на участник адресирано до възложителя

Образец 2- Техническа спесификация

Образец 3- Техническо предложение за изпълнение

Образец 4 - декларация за липса на обстоятелства по чл. 54 от ЗОП

Образец 5- Ценово предложение

Проект на договор

Съобщение за отваряне на ценови оферти(публикувано на 05.12.2017г.)

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти (публикувано на 08.12.2017г. в 18:30ч.)

Протокол от работата на комисията (публикувано на 14.12.2017г.)

Съобщение за прекратяване на обществената поръчка (публикувано на 14.12.2017г.)

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработка и предоставяне на кратък ...
Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на доставка на един брой ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина