Gerb

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на доставка на един брой рентгенов скенер за проверка на ръчен багаж.
30.11.2017
Print
Email

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070979

Срок за получаване на оферти: 07.12.2017г. 17:30 ч.

Свързани документи

Обява за събиране на оферти (публикувана на 30.11.2017г)

Указание за подготовка на оферта ( публикувана на 30.11.2017г

Приложение 1- Списък на документите, съдържащи се в офертата

Приложение 2- оферта за изпълнение на обществената поръчка

Приложение 3- административни сведения за участника

Приложение 4- дкларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

Приложение 5- декларация, списък на доставките изпълнени през последните три години

Приложение 6- техническо предложение на участника

Приложение 7- ценово предложение на участника

Приложение 8- декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФО

Приложение 9- декларация за съгласие с клаузите на проекто договора

проект на договор

съобщение за отвяряне на ценови оферти (публикувано на 05.12.2017г.)

Съобщение за удължаване на срока (публикувано на 07.12.2017г. в 18:00ч.)

Протокол от работата на комисията (публикувано на 14.12.2017г.)

Договор с приложения (публикувано на 28.12.2017г.)

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на строителни материали за ...
Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка строителни материали за нуждите ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина