Gerb

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка строителни материали за нуждите на Министерството на външните работи”
15.11.2017
Print
Email

Електронна преписка № 6246 от 15.11.2017 г.

РОП ID № 9070386 от 15.11.2017 г.

РОП ID № 9070692 от 23.11.2017 г.

Срок за представяне на оферти: до 17:30 ч. на 28.11.2017 г.

Свързани документи

Обява за събиране на оферти (публикувана на 15.11.2017)

Указание за подготовка на офертата

Образец № 1 - Представяне на участника

Образец № 2 - Техническа спецификация

Образец № 3 - Техническо предложение

Образец № 4 - Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и т. 7 от ЗОП

Образец № 5 - Ценова оферта

Образец № 6 - Проект на договор

Съобщение за отваряне на ценови оферти (публикувано на 20.11.2017)

Обява за удължаване на срока за получаване на оферти (публикувана на 23.11.2017 г.)

Съобщение за отваряне на ценови оферти (публикувано на 29.11.2017г)

Протокол от работата на комисията (публикувано на 01.12.2017г.)

Свързано аудио

Протокол от работата на комисията (публикувано на 01.12.2017г.)

Съобщение за прекратяване на поръчката(публикувано на 01.12.2017г.)

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на доставка на един брой ...
Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на офис мебели за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина